קרבדילול, תרופה המעכבת באופן לא סלקטיבי קולטני בטא ואלפא-1 הינה בעלת השפעה משמעותית על יתר לחץ דם פורטלי ומשמשת כטיפול למניעת דמם מדליות. עם זאת, הבטיחות של התרופה בחולים עם שחמת כבד לא מפוצה ומיימת עדיין שנויה במחלוקת. במחקר זה, החוקרים בחנו האם שימוש ממושך בקרבדילול בחולים עם מיימת הינו גורם סיכון לתמותה.

המחקר בוצע במרכז רפואי אחד בתבנית רטרוספקטיבית בהשתתפות 325 חולים עם שחמת הכבד ומיימת שפנו ליחידת הכבד בין ה-1 לינואר 2009 ל-31 לאוגוסט 2012. התוצא העיקרי שנבדק היה תמותה כוללת ותמותה הקשורה בכבד בחולים שקיבלו או לא קיבלו קרבדילול כטיפול מניעתי לדמם מדליות.

קבוצת החולים שנכללה בניתוח התוצאות כללה 264 חולים. ציון הבסיס של חומרת המיימת ומחלת הכבד הסופנית (UKELD) היה דומה בקבוצה שקיבלה קרבדילול ובקבוצה שלא קיבלה את הטיפול (132 חולים בכל קבוצה) זמן המעקב החציוני היה 2.3 שנים. שרידות בסוף תקופת המעקב הייתה 24% בקבוצה שקיבלה קרבדילול ו-2% בקבוצה שלא קיבלה (p<0.0001). השרידות ארוכת הטווח הייתה טובה באופן מובהק סטטיסטית בקבוצת הקרבדילול (p<0.001). ההפרש בשרידות נותר מובהק סטטיסטית לאחר תקנון לגיל, מין, חומרת מיימת, סיבת השחמת, דמם דליות קודם, טיפול מניעתי לפריטוניטיס בקטריאלי ספונטני, אלבומין בדם ביחס סיכון UKELD של 0.59 (רווח בר-סמך 95%: 0.44, 0.80; p=0.001) המעיד על הפחתת סיכון של 41%. בתקנון לחומרת מיימת, טיפול עם קרבדילול הוביל ליחס סיכונים של 0.47 (רווח בר-סמך 95%: 0.29, 0.77; p=0.003) בחולים עם מיימת קלה. גם עם מיימת בינונית או קשה, טיפול עם קרבדילול לא נמצא כקשור בתמותה מוגברת.

מסקנת החוקרים היא כי טיפול ארוך טווח עם קרבדילול אינו מזיק בחולים עם שחמת כבד לא מפוצה ומיימת.

מקור: 

Rohit, S. et al.  (2017) Journal of Hepatology. 67(1), 40.