HCV

גלקפרוויר ופיברנטסוויר בחולי HCV מגנוטיפ 3 עם שחמת ו/או טיפול קודם

שילוב התרופות מביא לשיעורי SVR12 גבוהים מאוד עם פרופיל בטיחות נסבל

04.01.2018, 14:47
צילום מיקרוסקופי של כבד עם שחמת הכבד (מקור צילום: ויקיפדיה)
צילום מיקרוסקופי של כבד עם שחמת הכבד (מקור צילום: ויקיפדיה)

מחקר זה ביקש להעריך את היעילות והבטיחות של גלקפרוויר ופיברנטסוויר (G/P) בחולים עם זיהום HCV מגנוטיפ 3 שקיבלו טיפול קודם ו/או סבלו משחמת מפוצה. אוכלוסייה זו מהווה תת-קבוצה בעלת אפשרויות טיפול מוגבלות.

החלק השלישי של מחקר ה-SURVEYOR-II בוצע כמחקר פאזה 3, אקראי למחצה, רב מרכזי מסוג תווית פתוחה. במחקר הוכללו חולים עם ניסיון טיפולי קודם (פרוטוקול המכיל אינטרפרון [IFN],יpegIFN±ribavirin או SOF,יribavirin ± pegIFN) ללא שחמת שחולקו ביחס של 1:1 לקבל 12 או 16 שבועות של G/Pי(300 מ"ג גלקפרוויר, 120 מ"ג פיברנטסוויר) פעם ביום. חולים ללא ועם טיפול קודם שסבלו משחמת מפוצה טופלו עם G/P במשך 12 ו-16 שבועות בהתאמה. תוצא היעילות העיקרי שנבדק היה שיעור החולים עם תגובה וירולוגית ממושכת 12 שבועות לאחר הטיפול (SVR12). בטיחות הוערכה במהלך המחקר.

במחקר השתתפו 131 חולים. מבין החולים שקיבלו טיפול קודם ללא שחמת, SVR12 הושג על ידי 91% (רווח בר-סמך 95%: 72-97%) ו-95% (78-99%) מהמשתתפים שטופלו עם G/P במשך 12 ו-16 שבועות בהתאמה. מבין החולים עם שחמת, SVR12 הושג על ידי 98% (87-99%) מהחולים ה"נאיביים" שטופלו במשך 12 שבועות ו-96% (86-99%) מהחולים עם ניסיון טיפולי קודם שקיבלו G/P במשך 16 שבועות. לא נצפו אירועים חריגים שגרמו להפסקת הטיפול או אירועים חריגים קשים עקב שימוש בתרופה.

מסקנת החוקרים היא כי חולים עם HCV מגנוטיפ 3 עם טיפול קודם ו/או שחמת מפוצה משיגים שיעורי SVR12 גבוהים לאחר 12 ו-16 שבועות טיפול עם G/P. בנוסף, טיפול זה נסבל היטב.

מקור: 

Wyles, D. et al.  (2017) Hepatology. Online

נושאים קשורים:  HCV,  Abbvie,  גנוטיפ,  שחמת,  SVR12,  גלקפרוויר,  פיברנטסוויר,  SURVEYOR,  טיפול קודם,  מחקרים
תגובות