לייב מה-EASL

עדכונים מה-EASL: רופאים ישראלים מדווחים מכנס החברה האירופית לחקר הכבד

תגובות, דעות ורשמים של רופאים ישראלים מכנס ה-EASL בפריז, הכינוס השנתי של החברה האירופאית לחקר הכבד. עדכונים חיים ושוטפים לאורך כל ימי הכינוס באתר

Watch the live blog from EASL 2018

19:28 - פרופ' אלי צוקרמן, יו"ר החברה הישראלית לחקר הכבד - וידאו: ראיון סיכום - EASL 2018

19:10 - פרופ' זיו בן ארי - וידאו: EASL 2018 new Guidelines

17:55 - Prof. Stefan Zeuzem -Video: The conflict of guidelines VS. real life

17:50 - פרופ זיו בן ארי - וידאו: הטיפולים החדשים ב-HCV - מילות סיכום

16:55 - ד"ר אלה וייצמן
הטיפול עם NGM282, אנלוג של FGF 19 אצל חולים עם PSC משפר מרקרים של bile acids synthesis, גורם לירידה של פיברוזיס, הוריד גם פעילות דלקתית ללא ירידה של ALK PHOS.

13:05 - ד"ר מוחמד מסראווה - וידאו: אורחות חיים ולייף סטייל בחולים שחמתיים

12:38 - פרופ' רפי ברוק
(בהתייחס ל GS-018) לגבי העבודה הקודמת, חשוב שהוכיחו ש- SVR נשמר לטווח ארוך גם בטיפולים שהם IFN-FREE.

12:17 - ד"ר פריד מצארווה
יש הבדל משמעותי בהרכב המיקרביום בצואה של חולי NASH ופירוזיס כבדי לעומת ההרכב בבריאים! בחולי NASH שטופלו בSelonsertib השנויים בתבנית הרכב ה-microbium בחולי ה NASH היו בקורלציה עם השיפור בהסטולוגיה הכבדית.
תובנה: האם יש מקום להמליץ על טיפול פרוביוטי ספיציפי בחולים (בינתיים וזה גם יותר זול :)).

11:59 - פרופ' אלי צוקרמן
(בהתייחס ל GS-018)הערה נוספת למחקר הנ"ל שב- 68% חל שיפור ב CPT Class.

11:57 - פרופ' רפי ברוק
(בהתייחס ל GS-018) ירידה בפיברוסקאן די צנועה, מ-27 ל-24 ולא המשיך לרדת. חשבתי שתהיה רגרסיה יותר משמעותית. זה ש-svr נשמר לאורך זמן לא ממש מפתיע...

11:52 - ד"ר אלה וייצמן
במחקר GS-018 של מעקב טווח ארוך - 5 שנים- אחר החולים שחמתיים שטופלו עם sof base therapy והשיגו svr, נמצאה ירידה של פיברוזיס פחות מ-12 kpa אצל 44% של החולים, SVR נשמר אצל כמעט 100% של חולים.

11:36 - פרופ' זיו בן ארי
במחקר רב מרכזי מסקוטלנד שהעריך את ההשפעה של ה DAAs בחולים עם הפטיטיס סי ודרגת פיברוזיס מתקדמת, רובם גנוטיפ 1, אך גם 38% גנוטיפ 3. 1500 חולים, מעל 90% SVR, נצפתה ירידה משמעותית של כמעט של 30% באירועים של דקומפנסציה.

10:55 - ד"ר פריד מצארווה
מחקר שמתייחס לסוגיית הטיפול מניעתי ל-SBP בין אם מניעה ראשונית או שניונית, לא הראה תועלת במתן טיפול מניעתי ודווקא החולים שקיבלו טיפול מניעתי ראשוני הראו תחזית גרועה יותר (יחסית למניעת שניונית) והטיפול לא היה יעיל. שורה תחתונה: בינתיים אין הנחיות לטיפול מניעתי ל SBP ויש צורך במחקרים נוספים לבדיקת סוגיה זו.

10:42 - ד"ר סייף אבו מוך - וידאו: חידושים בהפטיטיס B


10:43 - ד"ר דוד ירדני

במחקר שהשווה בארה"ב תמותה ואשפוזים בטיפול נמרץ בקרב חולים שחמתיים שטופלו במניעה ראשונית כנגד sbp מול חולים שקיבלו מניעה שניונית נמצא כי יש עלייה משמעותית בתמותה ואשפוזים בט״נ בחולים עם מניעה ראשונית. חולים עם מניעה שניונית התייצבו עם יותר זיהומים.

10:30 - ד"ר אורנה מור
תקציר SAT-334:
התפרצות של HAV שהחלה באירופה באמצע 2016 בעיקר בקרב גברים MSM הגיעה לישראל. עד ספטמבר 2017 דווחו 56 מקרים רובם גברים MSM תל אביבים, לא מחוסנים, ובמקביל 70% מדגימות הביוב בת"א היו חיוביות. מדגיש חשיבות לחיסון HAV לMSM.

10:25 - ד"ר סייף אבו מוך
טיפול ב NGM-282
תרופת מחקר פאזה 2 למשך 12 שבועות בחולי NASH ב-19 חולים שעברו ביופסיות כבד הראה ירידה בכלל מדדי המחלה בכל החולים עד נורמליזציה של ALT וגם שיפור בהסטולוגיה.

10:01-  פרופ' ריפעת ספדי - וידאו: ההשלכות ארוכות הטווח של טיפול בהפטיטיס C

09:40 - ד"ר אלה וייצמן
תקציר PS-155 על כמות גדולה של חולים 22,894 חולים שטופלו עם DAA הייתה ירידה משמעותית של סיכון לפתח non hepatic malignancy (בהשוואה עם אלה שטופלו עם inf therapy).

09:34 - פרופ' אלי צוקרמן
יל"ד פורטלי:
Early TIPS בחולים עם EV מדממים משפר הישרדות ב 6 שבועות וגם לאחר שנה רק בחולים עם MELD יותר מ 19 ו CP Class C בלבד (190 חולים מטיוואן).

09:08 - פרופ' ריפעת ספדי
תקציר PS-154:
נבדקו 1927 חולי HCV שחמתיים שטופלו עם DAAs במהלך 2015, מתוכן היו 161 חולים עם היסטוריה של HCC.
חזרת גידול קודם נצפתה בקרב 24.8% אך הייתה נמוכה משמעותית בקרב משיגי SVR ותלויה ברמת AFP.
הופעה חדשה של HCC הופיעה בקרב 2.4%, אשר הייתה נמוכה משמעותית בקרב משיגי SVR.
יתר לחץ פורטלי בתחילת המעקב אשר התבטא בנוכחות דליות הייתה או baveno criteria קשורה בעליית סיכון לסרטן.

08:59 - פרופ' אלי צוקרמן - וידאו: Real world Evidance

08:55 - פרופ' ריפעת ספדי
תקציר PS-153:
נבדק שיעור חזרת סרטן כבד בקרב 101 חולי HCV עם רמיסיה רדיולוגית אשר קבלו טיפול אנטי ויראלי בין 1/2015 עד 4/2017. במעקב ממוצע 22 חודשים אחרי טיפול אנטי ויראלי נמצאה חזרת גידול בקרב 32.6%. לא נמצא הבדלים במשתנים שונים (CTP, MELD, APRI score, liver stiffness & BMI) בין קבוצת חזרה ואי חזרה. רמיסיה מגידול מתחת לששה חודשים עד טיפול אנטי ויראלי הייתה קשורה בעליית חזרת גידול. החוקרים מזהירים שהמעקב שלהם קצר וחא ארוך טווח.

08:52 - פרופ' ריפעת ספדי
תקציר PS-152:
נבדקה זיקת SVR של תכשירי DAAs על עליית סיכון להופעת סרטן כבד HCC, זיקה אשר שרויה כעת במחלוקת.
נבדקה בחולי HCV שחמתיים עליית סיכון ההופעה של HCC חדש בקרב 1030 מטופלים, או עליית הסיכון של חזרת HCC מאובחן בקרב 122 חולים אשר טופלו בין 6/2014 עד 9/2017 עם תכשירי DAAs במחקר רב מרכזי איטלקי. התקב SVR של 97% בקבוצה ראשונה (תקופת מעקב 62 שבועות, 1-174) ושל 95% בשנה שנייה (תקופת מעקב 48 שבועות, 1-116). בחולים משיגי SVR, הופעת סרטן חדשה נצפתה בקרב 3.8%, וחזרת סרטן בקרב 32.7%. וזאת למרות עלייה לא משמעותית במקב מוקדם יחסית (47 ו-30 שבועות אחרי התחלת DAAs בשתי הקבוצות, בהתאמה).
נוכחות קודמת של קשריות כבד ללא מאפייני ממאירות ועליית מדרג CHILD היו קשורים בעליית סיכון ההופעה של סרטן חדש.

08:41 - פרופ' אלי צוקרמן
יל"ד פורטלי: לראשונה שיטה לא פולשנית להערכת HVPG. השיטה באמצעות dynamic contrast henanced US בעבוד ממוחשב. מחקר הנקרא CLEVER. קורלציה מצוינת עם HVPG. החסרון : ב 50% יש כשלון טכני למיחשוב התוצאות. שיפור טכני יביא לשינוי משמעותי. הערכת HVPG לא פולשני.

08:40 - פרופ' ריפעת ספדי
תקציר PS-151:
נבדקה השפעת ארוכת טווח של טיפולי DAAs על תמותה בקרב 492 מטופלים במחקרים מבוססי סובלדי עם שחמת לא מפוצה (GS-US-334-0125, SOLAR and ASTRAL), בהשוואה למודל של הישרדות אשר נגזר בקרב חולי HCV לא מטופלים. אחוז SVR היה 86%, נצפתה תמותה כללית בקרב 25 חולים. התחשיבים הראו כי טיפולי DAA הורידו את התמותה ב 44%.

08:39 - ד"ר חמדה וייס
תקציר PS 099:
בעבודה קודמת שלנו ובעבודות אחרות הוכח שרצוי להוריד את הגבול העליון של טווח הנורמה של ALT. בעבודה המוצגת כאן הראינו שבקרוב ל 50000 אנשים בני 65 ומעלה שבבדיקת דם נמצא אצלם ערך ALT בתחום העליון של טווח הנורמה הנוכחית ״הסתתרו״ חולים עם מחלות כבד משמעותיות כולל שחמת. לכן חשוב מאד להוריד את גבול הנורמה של ALT כדי לאתר מוקדם ככל האפשר תחלואה כבדית משמעותית.

08:37 - פרופ' אלי צוקרמן
יל"ד פורטלי:
הערכה לא פולשנית לקיום דליות ושט בסיכון גבוה באמצעות SSM. אם פחות מ 46kPas ובצרוף לקריטריונים של Baveno 6 (טסיות יותר מ100,000 ו LSM פחות מ 20) אפשר לשלול EV שיעור של 98 אחוז.

08:27 - פרופ' ריפעת ספדי
תקציר PS-150:
מחקר קודם מספרד (Lens et al. Gastroent 2017) הראה כי יתר לחץ פורטלי (HVPG>10mmHg) בקרב 226 חולי שחמת Hcv נשאר בקרב 176 חולים (בשיעור 78%) אשר השיגו SVR במעקב 24 שבועות. חולים אלו למעשה נשארים עם סיכון לדירומפנסציה. על כך, במחקר זה בוצעה הערכה נוספת על 56/176 חולים בשבוע 96 אחרי SVR. מרביתם היו עם CHILD-A בקרב 77%, דליות בוושט 86%, סימני דיקומפנסציה בעבר 34%.
ממצע מפל לחצים HVPG היה 17.3±4.3mmHg בבסיס, אשר ירד באופן מובהק (p<0.01) בממוצע 2±3.2mmHg במעקב SVR24, וירד בממוצע4.3±3.6mmHg במעקב SVR96. ירידת מפל בעלת משמעות קלינית נצפתה בקרב 32% מהחולים במעקב SVR24, ובקרב 62% מהם במעקב SVR96. ובכל זאת, עדיין 76% נותרו עם מפל גבוה (HVPG>10mmHg) במעקב SVR96.
המעניין הוא החמרת מפל לחצים (HVPG) אשר נצפה בקרב 10% בין שתי הבדיקות מעקב SVR24-SVR96. בקרב 43 חולים עם אלסטוגרפיה בכל נקודות המעקב, נפצה ירידה משמעותית של 5.7-12 המעקב SVR24, וירידת 8.6-13 קילופסקאל במעקב SVR96.בקרב 43 חולים עם אלסטוגרפיה בכל נקודות המעקב, נפצה ירידה משמעותית של 5.7-12 המעקב SVR24, וירידת 8.6-13 קילופסקאל במעקב SVR96. לסיכום: תגובת SVR הייתה קשורה בהורדה משמעותית של מפל לחצים פורטלים, אך נשאר גבוה מעל 10 מ״מ כספית בקרב 59% של החולים, על כך חלק קטן עדיין מפתח סימני דיקומפנסציה. פברוסקאן לא הצליח להביא ערכים חדים כדי להבדיל בין התגובות.

08:12 - פרופ' ריפעת ספדי
תקציר PS-149:
בוצע מעקב פרוספקטיבי 50 שבועות (1-199) של הישרדות ותמותה כבדית/ לא כבדית לאחר 4174 חולים מתוךRESIST-HCV cohort, אשר טופלו עם DAA's ממרץ 2015 עד אפריל 2017, ב 22 מרכזים.
מתוכם, 22.5% היו לא שחמתיים (מרביתם, 90% היו F4), והשאר שחמתיים (ב68.7% היו CHILD-A, ב8.7% היו CHILD-B). שיעור SVR כללי היה 90.8%. במהלך המערב נפטרו 55 חולים (1.3%), מתוכם 25 נפטרו ממחלת הכבד ושלושים מתו מסיבות לא כבדיות (16 קרדיו וסקולרי, 6 סיפסיס, 8 אחרים). העדר SVR נמצא קשור בעליית תמותה כללית באופן מובהק. התמותה כבדית בלטה יותר בקרב חולים CHILD-B ללא SVR. מנבאים לתמותה שאיננה כבדית כללו העדר SVR, נוכחות CHILD-B, BMI וסוכרת. לסיכום: SVR הוריד תמותה כבדית ולא כבדית בכל שלבי מחלת הכבד, אך בעיקר CHILD-A. ההשפעה על הורדת תמותה קרדיו וסקיולרית (הקיימת גם כן בחולים עם pre-cirrhotic stage) דורשת מחקר נוסף.

08:05 - פרופ' זיו בן ארי
במחקר רב מרכזי באיטליה ב 723 חולים עם הפטיטיס סי , מתן של מבירט (GP), ב real life, רובם גנוטיפ 1, מעט חולים עם צירוזיס, רובם טופלו 8 שבועות, SVR הושג ב 97.7%, באלה שטופלו ל-12 שבועות (גנוטיפ 3), 100% השיגו SVR. תוצאות דומות למחקר מגרמניה.

16:30 - וידאו: ד"ר אלה ויצמן

16:16 - וידאו: פרופ' אלי צוקרמן - חידושים בטיפול בהפטיטיס B

15:45 - וידאו: ד"ר אלה וייצמן - המחקר הגרמני על תוצאות "עולם אמיתי" בטיפול בהפטיטיס C 

15:44 - וידאו: פרופ' שירה זלבר-שגיא, גישה רב טיפולית בכבד שומני

15:33 - ד"ר אורלי סנה
שיעור הממאירות הכבדית בחולי כבד שומני ללא שחמת, גבוה יחסית לאוכלוסיה אבל עדיין אין קונצנזוס לגבי סקירה מוקדמת.

15:15 - וידאו: ד"ר אלה וייצמן - תזונה וסרקופניה

14:22 - וידאו: פרופ' אלי צוקרמן - על כבד שומני

13:30 - ד"ר מוחמד מסראווה
מושב basic science, השפעת immune checkpoints על סרטן הכבד: נידונו תחנות שונות במערכת חיסון immune checkpoints והשפעתם על סרטן כבד ראשוני. המרצים סקרו את התחום מנקודות מבט שונות: המידע מעודד כי הבנה מעמיקה של התחמקות הגידול ממערכת חיסון, מאפשרת הנדסת טיפולים ביולוגיים שעשויים לתת מענה טוב יותר בעתיד.

12:11 - ד"ר סעדי טארק
בחולים לא צירוטיים עם הפטומה טיפול הבחירה הוא כריתה כירורגית. ניתן לבצע טיפול מקדים ב SIRT לצורך downstaging לפני כריתה בגידולים גדולים. טיפול זה גם עושה היפרטרופיה של האונה הבריאה.

12:08 - וידאו: פרופ' אלי צוקרמן - תוצאות ב"עולם האמיתי" של הטיפולים האחרונים ב- HCV

12:05 - ד"ר אסף יששכר
לחולים הממתינים להשתלת כבד עם MELD סביב 15 וסרקופניה(דלדול שרירים) יש פרוגנוזה זהה לאלו ב MELD הגבוה.
יש חיפוש מתמיד של דרכים לשקף את זה במדדים.

12:01 - ד"ר מוחמד מסראווה
הטיפול בסימבסטטין משפר יתר לחץ פורטאלי ומוריד תמותה בחולים עם שחמת בלתי מפוצה, בחולים עם אטיולוגיות שונות לשחמת, לרבות הפטיטיס C .
11:57 - ד"ר סייף אבו מוך
הוצע לזנוח המונח LIVER CIRRHOSIS ולהחליפו ב -ADVANCED CHRONIC LIVERV DISEASE

11:55 - וידאו: פרופ' אלי צוקרמן - מגמות בכנס 2018 - מסכמים יומיים

11:52 - ד"ר מוחמד מסראווה
שחמת ויתר לחץ פורטאלי: לאנשים עם יתר לחץ פורטאלי משמעותי, הטיפול בחוסמי ביטא משפר משמעותית את סיבוכי השחמת, מאט את ההתקדמות של המחלה ומשפר משמעותית ומוריד את אירועי המיימת
11:27 - פרופ' ריפעת ספדי
מחקר של חברת Madrigal עם התכשיר MGL-3196 בחולי כבד שומני קשה הראה יתרונות ביוכימיים, פסרוטיים, ודלקתיים. המחקר השתמש מבין השאר גם ב multi parametric MRI עם תוצאות בקנה אחד עם שאר המדדים. מחקר זה תומך בעובדה כי multi parametric MRI הוא ביומרקר לא חודרני מעודד ומבטיח במחלת כבד שומני. לציין, multi parametric MRI אושר לאחרונה ע״י FDA בהתוויית כבד שומני.

11:25 - ד"ר אסף ישששכר
המחקר הזה מראה שהשימוש בשיפור הסמנים הביוכמיים הקיימים ALP ובילירובין הוא לא בהכרח endpoint טוב למחקרים בתרופות לטיפול בחולי PBC שלא מגיבים לאורסוליט.

11:23 - וידאו: ד"ר מריוס בראון - תופעות אימנולוגיות שליליות וסבילות

11:21 - פרופ זיו בן ארי
כדאי לשים לב לתוצאות מחקר שפורסם כעת על מתן של בודזוניאד בתוספת של אורסליט בחולים עם PBC ללא שחמת אך דרגת פיברוזיס מתקדמת, 67, עם תגובה חלקית לאורסוליט. למשך 3 שנים לא היה שפור בדרגת הפיברוזיס!!.למרות ירידה משמעותית ב ALP ורמת בילירובין. המתן היה כרוך כמובן בתופעות לואי הכרוכות במתן סטרואידים.

10:18 - וידאו: ד"ר מריוס בראון - השתלות כבד חלק שני

10:15 - ד"ר סייף אבו מוך
ירידה של 30% בשומן הכבדי בקבוצת חולי NASH שטופלה ב MGL-3196 על פי בדיקת MRI ללא השפעה על משקל החולים
נוסף לירידה משמעותית פזמונים של פיברוזיס וב ALT
09:47 - פרופ' אלי צוקרמן
הערה למחקר הנ"ל. רק 7 צירוטיים בקבוצה של יותר מ600 חולים. גיל ממוצע פחות מ 50. אוכלוסיה "קלה" לטיפול יותר מאשר נפגוש בreal life בד"כ
09:45 - ד"ר מריוס בראון
Maviret GP
ניסיון גרמני ראשוני בעולם האמיתי השיג הבראה אצל 100 % מהמטולים שטופלו לפי ההוריות הרשומות.
9:41 - ד"ר דוד ירדני
Real world data
מגרמניה מראה 100% הצלחה פר-פרוטוקול בטיפול בחולי hcv ברובם לא שחמתיים במשך 8 שבועות-12 שבועות בGP.

08:44 - וידאו: ד"ר מריוס בראון - השתלות כבד חלק ראשון

07:15 - ד"ר סייף אבו מוך
Phase 2b clinical trial of Myrcludex B in combination with tenofovir in patients with chronic HBV/HDV co-infection showed dose-dependent antiviral efficacy against HDV with good tolerability.

07:02 - וידאו: יו"ר EASL הקודם פרופ' ז'אן מישל פבלוצקי מברך את הרופאים הישראלים שהגיעו לכינוס


16:34 - פרופ' ריפעת ספדי
במחקר SENTAUR פאזה 2b נבדקה היעילות של התכשיר הפומי CVC שהוא Cenicriviroc מעכב CCR2/5 בכבד שומני.
הוגרלו 289 חולי כבד שומני NASH עם דרגות פברוזיס F1-F3, עם NAS score של 4 ומעלה וחולקו לשלוש זרועות טיפול ביחס 2:1:1:
זרוע א׳ טופלו למשך שנתיים עם CVC 150 מ״ג ליממה.
זרוע ב׳ קיבלו שנה ראשונה פלצבו ושנה שנייה טופלו עם CVC 150 מ״ג ליממה.
זרוע ג׳ חולים שטופלו עם פלצבו לשנתיים. בוצעו שלוש ביופסיות, בהתחלה, בחלוף שנה ובחלוף שנתיים. נבדק שיעור החולים אשר משפרים לפחות נקודת פברוזיס אחת בשתי ביופסיות מעקב אחר 1-2 שנות טיפול. הדבר אפשר להעריך כמה מתוך המגיבים מחזיקים את התגובה הזאת במהלך שתי הביופסיות של מעקב. אחרי שנתיים טיפול, 22% מקבוצת פלצבו, ורק 26% מתוך מטופלי CVC היה להם תגובה אנטי פברוטיות טובה של ירידת נקודה אחת ומעלה, ללא הבדל משמעותי בין הקבוצות. מאידך, נמצא כי טיפול עם CVC היה יעיל יותר במדדים הבאים:
1) יותר חולים (פי שתיים) הצליחו להחזיק את התגובה אנטי פברוטית הטובה לאורך המעקב של השנתיים. אנליזה של תת קבוצות הראתה כי תגובה זו הייתה טובה יותר בקרב מטופלים אשר היה להם פברוזיס מתקדם F3 מאשר F1&F2.
2) לשפר את מדדי הדלקת: לרבות פברינוגן שהיה מהיר, אך גם hsCRP, IL-8, IL-1b
הטיפול נסבל היטב ולא נרשמו תרחישים/תופעות שונות מקבוצת פלצבו.

16:20 - וידאו: פרופ' זיו בן ארי - הבשורה של EASL 2018 בשני מישורים

15:39 - פרופ' זיו בן ארי
כדאי לשים לב שלראשונה הוכנס בקוים המנחים לטפול בהפטוצלולר קרצינומה את הטיפול ברדיואמבוליזציה בחולים שאינם מועמדים לטיפול כירורגי בקו ראשון, בתוספת לטיפול הקיים היום בכמואמבוליזציה.

15:33 - פרופ' אלי צוקרמן
הערות כלליות לגבי מגמות: הנושאים החמים בכינוס הם כבד שומני (תחלואה וטיפולים חדשניים ועתידיים), טיפולים חדשים ל-HBV, (הגדרת מטרות טיפול כולל סילוק cccDNA)יוטיפוליים חדשים ל-HCC. בעוד מספר העבודות בנושאים אלה עולה שיעור העבודות לגבי HCV כצפוי ירד משמעותית מלבד אלה הקשורים בבריאות הציבור.

15:28 - פרופ' רן אורן
חייבים להכניס לסל שיטות הערכה בלתי חודרניות להתפתחות צלקת/פיברוזיס המייתרות את הצורך בביופסית כבד. הבדיקות שימושית ויעילות מאוד גם בהפטיטיס B, מחלת כבד אוטואימונית וכן בהערכת פיברוזיס בעקבות שימוש בתרופות.

15:25 - פרופ' ריפעת ספדי
מירקלודקס כטיפול ב120 חולים עם זיהום צולב HBV HDV בגרמניה ורוסיה נסבל היטב. הראה ירידה יעילה בעומס נגיפי של HDV, שיפור ביוכימי באנזימי כבד ובפברוסקאן. אך ללא ירידת ריכוז HBsAg.
מירקלודקס בי (Myrcludex B מעכב קולטן NTCP) ביחד עם טינופוביר כטיפול למשך 24 שבועות ב-120 חולים עם זיהום צולב HBV HDV בגרמניה ורוסיה נמצא נסבל היטב. בהשוואה לטיפול עם טינופוביר לבד, מירקלודקס הראה ירידה יעילה ומשמעותית בעומס נגיפי של HDV, הירידה הייתה לינארית ותלויות מינון אך ללא עמידויות. הירידה בעומס נגיפי נצפתה גם בתוך הכבד ולא רק בדם היקפי, והיא לוותה עם שיפור ביוכימי באנזימי כבד ובפברוסקאן. ביחד עם זאת, ללא ירידת ריכוז HBsAg.

15:21 - פרופ' זיו בן ארי
אחד מההישגים הבולטים של הכנס הוא פרסום של קוים מנחים בנושאים שונים.
נמשכת המגמה של שימוש באמצעים בלתי פולשניים להערכת חומרת מחלת הכבד.
גם בהפטיטיס B הוכרז היום לראשונה ששימוש באלסטוגרפיה יחד עם רמת ALT ועומס נגיפי כמותי מהווה היום אינדיקציה לטיפול אנטינגיפי ללא צורך יותר ברוב המקרים בביופסית כבד.

15:17 - פרופ' אלי צוקרמן
בעבודה גדולה מקוריאה נבדקו חולים עם HCC מתקדם שלא ניתן לטפל בהם בניתוח או השתלה . בוצעה השואה בין טיפול ב-sorafenib לבין שילוב של sorafenib ו-TACE (כמו אמבוליזציה). המחקר לא הראה הבדל מבחינת ההישרדות הכללית מלבד בתת קבוצה שטופלה ביותר מטיפול TACE אחד.

13:08 - ד"ר אסף יששכר
בהנחיות לטיפול ב-Hcc ישנה התייחסות מיוחדת לטיפול פליאטיבי (תומך) לחולים עם מחלה ללא סיכוי לריפוי.

13:05 - ד"ר מוחמד מסראווה
(Hcc: Cabozantinib (cabometyx
תכשיר חדש שאושר כקו שני לאחר כשלון sorafinib והראה תוצאות יפות במחקר celestial: שיפור שרידות כללית ב-10.2 חודשים ו-progression free survival ב-5.2 חודשים.

13:01 - ד"ר סעדי טארק
בקשר ל-guidelines החדשים על הפטומה - אין המלצה על שימוש בגלוקומין למניעה או טיפול בהיפטומה למרות שבעבודות בבעלי חיים יש מספיק מידע על זה. הזכירו sbrt טיפול קרינתי חיצוני שיכול להיות יעיל במקרים מסוימים אך יש צורך בעבודות נוספות. בחולים עם הפטיטיס סי עם meld מעל 20 עדיף לא לטפל על מנת לא למנוע השתלה.

12:41 -ד"ר מוחמד מסראווה
שתיית קפה מורידה את הסיכון ל-Hcc ולכן יש לעודד שתיית קפה בחולים עם מחלת כבד כרונית.

12:31 -  ד"ר אסף יששכר
הטיפול בחולי הפטיטיס c הממתינים להשתלה יכול ב-20-30 אחוז לשפר את מצבם עד לאפשרות של היעדר צורך בהשתלה.
מהצד השני, צריך לבחור את החולים בקפידה (לדוגמה, חולים עם ילד פורטלי משמעותי) כדי למנוע מצב של שיפור בניקוד ה-meld שימנע מאלה שעדיין צריכים השתלה לאחר הטיפול להיות במיקום ריאלי ברשימה לקבל איבר להשתלה.
לאור הנגישות לטיפולים יעילים ובטוחים להפטיטיס c, ניתן במקרים מסוימים לשקול שימוש באיברים של תורמים נשאי hcv וזאת בתנאי שמוודאים שיינתן טיפול אנטיויראלי למקבל האיבר לאחר ההשתלה.

12:02 ד"ר מוחמד מסראווה:
סיכום המלצות האיזל לטיפול ב-HCV. אפקלוזה פחות מתאים לגינוטייפ 3 צירוטים. הטיפולים הפנ-גינוטיפים לפי ה-easl מתאימים לכל הגינוטיפים כמובן אך בגינוטייפ 3 בחולים צירוטים לא מומלץ טיפול באפקלוזה בשל יעילות נמוכה ויש עדיפות לטיפול ב-G/P.
ל - EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2018

12:00 - וידאו: פרופ' אורן שיבולת - מה לצפות ב-EASL 2018? פותחים את הדיווחים

11:45 - ה-EASL נפתח רשמית!
*מתחם הדיווחים באתר בתמיכה בלתי תלויה של חברת AbbVie, נציג מערכת דוקטורס אונלי היה אורח חברת AbbVie בכנס

נושאים קשורים:  EASL,  חקר הכבד,  פריז,  לייב,  עדכונים חיים
תגובות
 
אנונימי/ת
12.04.2018, 18:01

אחלה מיזם!

אנונימי/ת
12.04.2018, 18:01

מעניין מאד, עדכונים חשובים.

אנונימי/ת
13.04.2018, 08:56

תודה. יש ערך רב ליוזמה זו. יישר כח לצוות האתר.

אנונימי/ת
13.04.2018, 16:07

מעניין מאד, תודה רבה ( בשם הרופאים שנשארו בארץ...)

אנונימי/ת
13.04.2018, 19:43

מעולה, יוזמה יפה, תודה לרופאים שטרחו ועדכנו אותנו ( הנשארים בארץ )

אנונימי/ת
14.04.2018, 12:29

אני נהנה לקרוא את הדיווחים. קצר ולעניין. שאפו!

אנונימי/ת
14.04.2018, 21:56

מדהים לראות שגם רופאים מובילים בעלי שם מחו"ל משתתפים